ด้วยรางวัลใหม่ด้านการพัฒนามนุษย์ อันนันยกย่องกษัตริย์ไทยที่เป็นแบบอย่างของโลก

ด้วยรางวัลใหม่ด้านการพัฒนามนุษย์ อันนันยกย่องกษัตริย์ไทยที่เป็นแบบอย่างของโลก

เลขาธิการโคฟี อันนันทูลเกล้าฯถวายรางวัลความสำเร็จในชีวิตการพัฒนามนุษย์ครั้งแรกขององค์การสหประชาชาติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทย โดยยกย่องความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด 60 ปีของพระมหากษัตริย์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนและเปราะบางที่สุดในราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชาวโลก .“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์ 

ในฐานะ ‘กษัตริย์นักพัฒนา’ ของโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าถึงประชาชนที่ยากจนที่สุด

และเปราะบางที่สุดในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงสถานะ ชาติพันธุ์ หรือศาสนา – รับฟังปัญหาของพวกเขา และให้อำนาจพวกเขาในการใช้ชีวิตด้วยมือของพวกเขาเอง นายอันนันทูลพระราชาในพิธีมอบรางวัล

รางวัลใหม่นี้มอบให้โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( UNDP ) และนายอันนันกล่าวถึงโครงการพัฒนาชนบทจำนวนนับไม่ถ้วนของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหลายล้านคนทั่วประเทศไทย การส่งเสริมการเกษตรรายย่อย เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม การใช้น้ำอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ และบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง“ในฐานะนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทอันล้ำค่าในการกำหนดกรอบการเจรจาเพื่อการพัฒนาระดับโลก” เขากล่าว “หลักปรัชญา ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – เน้นความพอประมาณ การบริโภคอย่างรับผิดชอบ และการรับมือกับแรงกระแทกจากภายนอก – 

มีความสำคัญอย่างยิ่งทั่วโลกในช่วงเวลาที่โลกาภิวัตน์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

“มันตอกย้ำความพยายามของสหประชาชาติในการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและยั่งยืน ด้วยรางวัลนี้ เราหวังว่าจะส่งเสริมประสบการณ์อันล้ำค่าและบทเรียนที่ได้รับจากความพยายามในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่วยดึงความสนใจไปที่ความคิดที่มีวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่เหนือพรมแดนของราชอาณาจักรไทย”

ในการกล่าวปราศรัยต่อคณะกรรมการระดับสูงเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของกษัตริย์ก่อนหน้านี้ นายอันนันตั้งข้อสังเกตว่า การพัฒนามนุษย์เป็นเพียงแนวคิดง่ายๆ ที่ลดความสำคัญลงไป นั่นคือการให้อำนาจแก่ประชาชน คนส่วนน้อยหรือหลายคน แต่เป็นคนทั้งหมด

“มันคือการเพิ่มศักยภาพให้พวกเขาผ่านการศึกษา ผ่านโอกาส ผ่านการดูแลสุขภาพและโภชนาการ มันเกี่ยวกับการให้อำนาจแก่ปัจเจกชนด้วยทางเลือก เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์” เขากล่าว

“องค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของวาระการประชุม และเราใช้ความพยายามอย่างมากในการส่งเสริมการพัฒนาดังกล่าว เราทำผ่านรายงานการพัฒนามนุษย์ระดับโลกและระดับประเทศของ UNDP เราทำผ่านงานพัฒนาของ UN Country Teams ใน 166 ประเทศทั่วโลก และเราทำได้ผ่านรางวัลนี้

credit :pastorsermontv.com
cervantesdospuntocero.com
discountgenericcialis.com
howcancerchangedmylife.com
parkerhousewallace.com
happyveteransdayquotespoems.com
casaruralcanserta.com
lesznoczujebluesa.com
kerrjoycetextiles.com
forestryservicerecord.com